سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد مزایده عمومی ذیل را برگزار نماید. به گزارش قلم پرس، در متن این آگهی آمده است:سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد مزایده عمومی ذیل را برگزار نماید.

به گزارش قلم پرس، در متن این آگهی آمده است: