فیلم| ۲۵ هزار کشاورز در صف چند ساله خرید تراکتور و امضاهای طلایی!
فیلم| ۲۵ هزار کشاورز در صف چند ساله خرید تراکتور و امضاهای طلایی!

فیلم| ۲۵ هزار کشاورز در صف چند ساله خرید تراکتور و امضاهای طلایی!فیلم| ۲۵ هزار کشاورز در صف چند ساله خرید تراکتور و امضاهای طلایی!