طرح ناحیه‌بندی شهرداری منطقه ۴ تبریز با پیش‌بینی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز عملیاتی می‌شود. به گزارش قلم پرس، طرح ناحیه‌بندی مناطق، از تاکیدات ویژه شهردار تبریز، در راستای توسعه خدمات محله‌ای و کیفی‌سازی برنامه‌های اجرایی، در شهرداری منطقه ۴ تبریز آغاز می‌شود.طرح ناحیه‌بندی شهرداری منطقه ۴ تبریز با پیش‌بینی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز عملیاتی می‌شود.

به گزارش قلم پرس، طرح ناحیه‌بندی مناطق، از تاکیدات ویژه شهردار تبریز، در راستای توسعه خدمات محله‌ای و کیفی‌سازی برنامه‌های اجرایی، در شهرداری منطقه ۴ تبریز آغاز می‌شود.