به گزارش شهریار، مجید اکبری با اعلام این خبر گفت: برگزاری منظم جلسات با حضور تمام اعضاء با به حداقل رساندن زمان پاسخگویی به پرونده های ارسالی مناطق به کمیسیون های متمرکز، پیگیری آرای قرار کمیسیون ها جهت صدور رای نهایی، تاکید بر رعایت موارد شکلی پرونده های ماده صد برای رابطان مناطق قبل از […]

به گزارش شهریار، مجید اکبری با اعلام این خبر گفت: برگزاری منظم جلسات با حضور تمام اعضاء با به حداقل رساندن زمان پاسخگویی به پرونده های ارسالی مناطق به کمیسیون های متمرکز، پیگیری آرای قرار کمیسیون ها جهت صدور رای نهایی، تاکید بر رعایت موارد شکلی پرونده های ماده صد برای رابطان مناطق قبل از ارسال پرونده ها و رعایت انصاف و عدالت در انشای رای و ارجاعات کارشناس رسمی از جمله جنبه های مثبت متمرکزسازی کمیسیون های ماده صد شهرداری تبریز بوده است.

او ادامه داد: حذف پرونده فیزیکی از جلسات کمیسیون های ماده صد یکی از اهداف و برنامه های متمرکزسازی کمیسیون های ماده صد مناطق بود که از اوایل سال گذشته در کمیسیون های مرکز اجرا شد. حذف پرونده فیزیکی ضمن کمک به جلوگیری از اپیدمی ویروس کرونا در انتقال از سطوح و یا ناشی از رفت و آمدهای پرسنل و عوامل ماده صد بین مناطق و مرکز، باعث شفاف سازی عملکرد این حوزه در بررسی و ارائه پرونده ها در جلسات کمیسیون ها و حذف بسترها و زمینه های مستعد فساد و تخلف در روند تشکیل و تکمیل پرونده های تخلف شد

مدیر کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز اظهار کرد: با توجه به طرح پرونده ها در جلسات کمیسیون به غیر کاربر منطقه و بدون هیچ گونه حاشیه و تعلقی به شهرداری منطقه توسط کارشناس مرکز باعث قطع زنجیره مستقیم طرح پرونده ها در کمیسیون ها توسط افراد تشکیل دهنده و تهیه کننده گزارش پرونده شده است که به نوبه خود طرح سریع و اصولی پرونده جهت صدور رای را به همراه دارد.

او افزود: از موارد قابل توجه و ارزشمند دیگر این متمرکزسازی شفاف سازی عملکرد این حوزه در رسیدگی به پرونده های ماده صد با بررسی کارشناسان قبل از طرح پرونده ها در جلسات کمیسیون های ماده صد به لحاظ ضوابط و مقررات طرح  تفصیلی و موارد شکلی پرونده و تکریم ارباب رجوع با صدور آنلاین آراء و ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی از مرحله پرونده خود است.

اکبری گفت: همچنین ساختار کمیسیون ها از نظر تشکیلاتی ساماندهی شده و استانداردسازی و یکسان سازی کلیه فرمهای مورد استفاده در جلسات با نمایش بافت محل و تصاویر تخلفات ساختمانی بارگذاری شده در سیستم برای هر پرونده صورت گرفته و با ایجاد وحدت رویه در اعمال ضوابط در تحلیل خلاف ها و به حداقل رساندن آرای قرار کمیسیون ها و سعی در صدور آرای قطعی در اولین جلسه کمیسیون از دستاوردهای دیگر این متمرکزسازی است.

او عنوان کرد: در سال گذشته نزدیک به ۱۲ هزار پرونده تخلف ساختمانی ارسالی مناطق شهرداری با شرایط ناگوار اپیدمی ویروس منحوس کرونا با روش جدید حذف پرونده فیزیکی از جلسات کمیسیون ها بصورت سیستمی رسیدگی و جهت اجراء به مناطق مربوطه از طریق سیستم ارسال شد.

مدیر کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز اظهار کرد: با توجه به بررسی گزارش های آماری نزدیک به ۴۰ درصد پرونده های بدوی با قرار کمیسیون ها و نزدیک به ۵۰ درصد پرونده های بدوی به استناد تبصره ۱۰ ذیل ماده صد دوباره در جلسات کمیسیون طرح شد. به عبارتی آمار پرونده های ماده صد مطروحه در کمیسیون های ماده صد مرکز در سال گذشته بالای ۲۱ هزار بار بوده است.

او گفت: مقایسه عملکرد این کمیسیون ها در سال گذشته با سال قبل خود نشان دهنده کاهش ۲۰  درصدی تعداد پرونده های ماده صد شهرداری تبریز است.