شهردار تبریز در حکمی مهدی یوسفی، سرپرست پیشین شهرداری را به عنوان معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تبریز منصوب کرد. به گزارش قلم پرس، در حکم شهردار تبریز برای مهدی یوسفی آمده است:شهردار تبریز در حکمی مهدی یوسفی، سرپرست پیشین شهرداری را به عنوان معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تبریز منصوب کرد.

به گزارش قلم پرس، در حکم شهردار تبریز برای مهدی یوسفی آمده است: