شهردار تبریز در حکمی مهدی یوسفی، سرپرست پیشین شهرداری را به عنوان معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تبریز منصوب کرد. به گزارش قلم پرس، در حکم شهردار تبریز برای مهدی یوسفی آمده است:شهردار تبریز در حکمی مهدی یوسفی، سرپرست پیشین شهرداری را به عنوان معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تبریز منصوب کرد.

به گزارش قلم پرس، در حکم شهردار تبریز برای مهدی یوسفی آمده است: