دانش آموزان دختر بستری در بیمارستان سینا تبریزدانش آموزان دختر بستری در بیمارستان سینا تبریز