خمز: پاس‌های اشتباه زیادی داشتیم/ کراوات قرمز خوش یمن نبود!خمز: پاس‌های اشتباه زیادی داشتیم/ کراوات قرمز خوش یمن نبود!