به جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات پروژه مشروطه، جلسه هماهنگی امور بازار بزرگ مشروطه با حضور معاون فنی و عمرانی، مدیران و کارشناسان شرکت عمران و توسعه آذربایجان برگزار شد. به گزارش قلم پرس، در این جلسه ضمن بررسی موضوعات مطروحه، تصمیماتی در جهت حل و فصل نیازهای عمومی و نواقص عمرانی این پروژه […]به جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات پروژه مشروطه، جلسه هماهنگی امور بازار بزرگ مشروطه با حضور معاون فنی و عمرانی، مدیران و کارشناسان شرکت عمران و توسعه آذربایجان برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، در این جلسه ضمن بررسی موضوعات مطروحه، تصمیماتی در جهت حل و فصل نیازهای عمومی و نواقص عمرانی این پروژه اتخاذ شد.