عملیات فرم‌دهی ارقام ردیفی و هرس درختان سطح حوزه و پارک‌های منطقه ۲ از سوی شهرداری منطقه اجرائی شده و همچنان تداوم دارد. به گزارش قلم پرس، عملیات فرم‌دهی ارقام ردیفی در معابر و همه پارک‌های موجود منطقه و هرس شاخه‌های خشک و زائد درختان در مسیرهای سطح حوزه، از سوی نیروهای خستگی‌ناپذیر فضای سبز […]عملیات فرم‌دهی ارقام ردیفی و هرس درختان سطح حوزه و پارک‌های منطقه ۲ از سوی شهرداری منطقه اجرائی شده و همچنان تداوم دارد.

به گزارش قلم پرس، عملیات فرم‌دهی ارقام ردیفی در معابر و همه پارک‌های موجود منطقه و هرس شاخه‌های خشک و زائد درختان در مسیرهای سطح حوزه، از سوی نیروهای خستگی‌ناپذیر فضای سبز این شهرداری به اجرا درآمده و همچنان تداوم دارد.
فرم‌دهی ارقام ردیفی که شامل درختچه‌های شمشاد، برگ نو و زرشک است، در مسیرهای اصلی همچون بلوار دکتر حسابی و کمربندی میانی، دروازه تهران و جاده باسمنج  به انجام رسیده و در معابر مرکزی شهر تبریز همچون کمربندی آزادی، پیشقدم و منتظری هم اجرائی شده است.
در امتداد این فعالیت، هرس شاخه‌های زائد و خشک درختان در همه معابر و پارک‌های تحت پوشش این منطقه در برنامه کاری حوزه فضای سبز شهرداری منطقه ۲ به انجام رسیده است.