تحقق وعده آبی دولت سیزدهم  و پروژه تامین و انتقال آب به شهرستان میانه
تحقق وعده آبی دولت سیزدهم  و پروژه تامین و انتقال آب به شهرستان میانه

تحقق وعده آبی دولت سیزدهم و پروژه تامین و انتقال آب به شهرستان میانهتحقق وعده آبی دولت سیزدهم و پروژه تامین و انتقال آب به شهرستان میانه