معاون گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری انتخابات انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری استان خبر داد.


معاون گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری انتخابات انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری استان خبر داد.