برگزاری انتخابات انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری آذربایجان شرقی
برگزاری انتخابات انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری آذربایجان شرقی

معاون گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری انتخابات انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری استان خبر داد.


معاون گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری انتخابات انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری استان خبر داد.