در بازدید شهردار منطقه ۶ تبریز از محله تاریخی فرهنگی قراملک، مشکلات شهروندان این محله بررسی و راهکارهای مناسب ارائه شد. به گزارش قلم پرس، احمد انیسه در این بازدید ضمن شنیدن مشکلات شهروندان قراملک، دستور بررسی و پیگیری این مشکلات را صادر کرد. در ادامه، شهروندان قراملک تأمین روشنایی معابر را از شهردار منطقه ۶ خواستار […]در بازدید شهردار منطقه ۶ تبریز از محله تاریخی فرهنگی قراملک، مشکلات شهروندان این محله بررسی و راهکارهای مناسب ارائه شد.

به گزارش قلم پرس، احمد انیسه در این بازدید ضمن شنیدن مشکلات شهروندان قراملک، دستور بررسی و پیگیری این مشکلات را صادر کرد.
در ادامه، شهروندان قراملک تأمین روشنایی معابر را از شهردار منطقه ۶ خواستار شدند.