بازدید اعضای اولین مدرسه باستان شناسی تابستانه از منطقه آزاد ارس
بازدید اعضای اولین مدرسه باستان شناسی تابستانه از منطقه آزاد ارس

بازدید اعضای اولین مدرسه باستان شناسی تابستانه از منطقه آزاد ارس کلیپ – بازدید اعضای اولین مدرسه باستان شناسی تابستانه از ژئوسایت و پدیده های زمین شناسی ژئوپارک ارس


بازدید اعضای اولین مدرسه باستان شناسی تابستانه از منطقه آزاد ارس

کلیپ – بازدید اعضای اولین مدرسه باستان شناسی تابستانه از ژئوسایت و پدیده های زمین شناسی ژئوپارک ارس