به گزارش شهریار، این اقدام در راستای ساماندهی باکسهای زباله و انظباط بخشی به سیستم تنظیف شهری توسط واحد خدمات شهری منطقه هشت صورت پذیرفته و طی روزهای آتی در سایر معابر منطقه هشت نیز اجرائی خواهد شد.

به گزارش شهریار، این اقدام در راستای ساماندهی باکسهای زباله و انظباط بخشی به سیستم تنظیف شهری توسط واحد خدمات شهری منطقه هشت صورت پذیرفته و طی روزهای آتی در سایر معابر منطقه هشت نیز اجرائی خواهد شد.