شهردار منطقه ۱ تبریز، نگاه مطلوب و احترام به ارباب رجوع را پایه و اساس نظام صحیح اداری و اخلاق اداری دانست. به گزارش قلم پرس، حمید شاهوردی در اولین روز کاری خود ضمن بازدید از همه بخش های اداری این منطقه گفت: اخلاق اداری در نظام اداری یک سازمان، موضوع مهمی است که باید به آن توجه […]شهردار منطقه ۱ تبریز، نگاه مطلوب و احترام به ارباب رجوع را پایه و اساس نظام صحیح اداری و اخلاق اداری دانست.

به گزارش قلم پرس، حمید شاهوردی در اولین روز کاری خود ضمن بازدید از همه بخش های اداری این منطقه گفت: اخلاق اداری در نظام اداری یک سازمان، موضوع مهمی است که باید به آن توجه داشت.