تحرکات اخیر مدیریت شهری تبریز نشان می دهد حرکت به سمت شهر هوشمند با اقداماتی همچون آماده سازی بسترهای احداث شبکه ارتباطی فیبر نوری و رونمایی از سامانه های شفافیت آغاز شده است. شهریار تبریز/ بهنام عبداللهی: اگر دو تصویر از تبریز امروز و تبریز صدسال پیش کنار هم بگذاریم، هیچ شباهتی به هم نخواهند […]تحرکات اخیر مدیریت شهری تبریز نشان می دهد حرکت به سمت شهر هوشمند با اقداماتی همچون آماده سازی بسترهای احداث شبکه ارتباطی فیبر نوری و رونمایی از سامانه های شفافیت آغاز شده است.

شهریار تبریز/ بهنام عبداللهی: اگر دو تصویر از تبریز امروز و تبریز صدسال پیش کنار هم بگذاریم، هیچ شباهتی به هم نخواهند داشت. تغییر در ابعاد مختلف خود را نمایان می کند؛ پوشش مردم، نمای ساختمان ها، جلوه خیابان ها…؛ عوامل مختلفی در این تغییر دخیل است؛ اما تکنولوژی نقش پررنگ تری دارد.