رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت ارتقای مدیریت واحد شهری تاکید کرد. به گزارش قلم پرس، علی نوای باغبان ظهر سه شنبه در دیدار با علیرضا زاکانی شهردار تهران اظهار کرد: بحث مدیریت واحد شهری یکی از مباحث اساسی بوده که نیاز است راهکاری برای حل این مهم تعریف شود.رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت ارتقای مدیریت واحد شهری تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس، علی نوای باغبان ظهر سه شنبه در دیدار با علیرضا زاکانی شهردار تهران اظهار کرد: بحث مدیریت واحد شهری یکی از مباحث اساسی بوده که نیاز است راهکاری برای حل این مهم تعریف شود.