با دستور شهردار منطقه ۵ پاکسازی، نخاله‌برداری و تسطیح قطعات در ورودی شهر انجام شد.
با دستور شهردار منطقه ۵ پاکسازی، نخاله‌برداری و تسطیح قطعات در ورودی شهر انجام شد.