شهرداری منطقه ۲ تبریز در دو ماه گذشته، ۳۲ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است. به گزارش قلم پرس، معاونت شهرسازی و معماری این منطقه ضمن ارائه خدمات مختلف به شهروندان و مراجعان به حوزه شهرسازی، در دو ماه گذشته ۳۲ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است. شهرداری منطقه ۲ تبریز در راستای تکریم ارباب رجوع […]شهرداری منطقه ۲ تبریز در دو ماه گذشته، ۳۲ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است.

به گزارش قلم پرس، معاونت شهرسازی و معماری این منطقه ضمن ارائه خدمات مختلف به شهروندان و مراجعان به حوزه شهرسازی، در دو ماه گذشته ۳۲ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است.
شهرداری منطقه ۲ تبریز در راستای تکریم ارباب رجوع و رسیدگی سریع به پرونده‌های مربوط به شهروندان و مراجعان به حوزه شهرسازی، همچنان در خدمت شهروندان است.