شهردار تبریز از نصب روزشمار پروژه میدان شهید فهمیده در روزهای آتی خبر داد به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فهمیده اظهار کرد: شهروندان از تأخیر در عملیات اجرایی پروژه‌ها ناراضی هستند و باید حس اعتماد عمومی به کار شهرداری نزد شهروندان افزایش یابد.  شهردار تبریز از نصب روزشمار پروژه میدان شهید فهمیده در روزهای آتی خبر داد

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فهمیده اظهار کرد: شهروندان از تأخیر در عملیات اجرایی پروژه‌ها ناراضی هستند و باید حس اعتماد عمومی به کار شهرداری نزد شهروندان افزایش یابد.