جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی شنبه ۶ مرداد در تبریز
جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی شنبه ۶ مرداد در تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز شنبه ۶ مرداد را منتشر کرد.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز شنبه ۶ مرداد را منتشر کرد.