خدمات محله‌ای جهت ارتقای حقوق شهروندی و تأمین رفاه و آسایش شهروندان در غرب تبریز اجرا می‌شود. به گزارش قلم پرس، طرح خدمات محله‌ای همه روزه به صورت مداوم و گسترده در سطح حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز اجرا می‌شود.خدمات محله‌ای جهت ارتقای حقوق شهروندی و تأمین رفاه و آسایش شهروندان در غرب تبریز اجرا می‌شود.

به گزارش قلم پرس، طرح خدمات محله‌ای همه روزه به صورت مداوم و گسترده در سطح حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز اجرا می‌شود.