ساماندهی دستفروشان و ایجاد بازارچه‌های محلی، مطالبه‌ای مردمی است که سالهاست شهروندان کلانشهر تبریزی به دنبال تحقق آن هستند.   شهریار تبریز: ایجاد بازارچه‌های محلی در نقاط مختلف کلانشهر تبریز، اقدام مؤثر و به‌جایی است که از سوی شهرداری کلانشهر تبریز پیگیری و اجرا می‌شود.  ساماندهی دستفروشان و ایجاد بازارچه‌های محلی، مطالبه‌ای مردمی است که سالهاست شهروندان کلانشهر تبریزی به دنبال تحقق آن هستند.  

شهریار تبریز: ایجاد بازارچه‌های محلی در نقاط مختلف کلانشهر تبریز، اقدام مؤثر و به‌جایی است که از سوی شهرداری کلانشهر تبریز پیگیری و اجرا می‌شود.