به گزارش شهریار، اکبر امجدی ضمن اشاره به ادغام دو سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز و ایجاد یک سازمان جدید به نام سیما، منظر و فضای سبز شهری با یک مدیریت واحد تصریح کرد: این دو سازمان به عنوان بخشی از محورهای مهم مدیریت شهری تبریز، با هدف تقویت خدمات ارائه شده به شهروندان […]

به گزارش شهریار، اکبر امجدی ضمن اشاره به ادغام دو سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز و ایجاد یک سازمان جدید به نام سیما، منظر و فضای سبز شهری با یک مدیریت واحد تصریح کرد: این دو سازمان به عنوان بخشی از محورهای مهم مدیریت شهری تبریز، با هدف تقویت خدمات ارائه شده به شهروندان و همچنین ارتقای کمی و کیفی این خدمات در سطح شهر، ادغام شدند که بر این اساس، تجمع این دو نهاد در یک مکان، یکی از ملزومات مدیریتی آن بود.
وی افزود: بر این اساس، اداره تبلیغات شهری به محل جدید خود در ائل گولی، ضلع شرقی استخر، جنب ساختمان اداری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتقل شد تا بعد مسافتی بین این دو قسمت از سازمان مرتفع شود.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری گفت: مسئولیت اداره تبلیغات شهری مستقیما به حقوق شهروندان مربوط می شود و بر همین اساس، باید نظارت دقیق بر نحوه اجرای این مسئولیت وجود داشته باشد.
وی افزود: بهبود خدمات ارائه شده می تواند تاثیر قابل توجهی بر رعایت قوانین شهروندی و همچنین بر احقاق حقوق شهروندان داشته باشد. 
به گفته امجدی، از امروز اداره تبلیغات شهری در محل جدید خود در ائل گولی آماده ارائه خدمات به شهروندان است.