انتصاب استاندار، جوان، دانش محور و عملگرا نیاز قطب اقتصادی و صنعتی کشور
انتصاب استاندار، جوان، دانش محور و عملگرا نیاز قطب اقتصادی و صنعتی کشور

انتصاب استاندار، جوان، دانش محور و عملگرا نیاز قطب اقتصادی و صنعتی کشور یکی از نیاز های امروز کشور بوده و نمایندگان و کنشگران اقتصادی باید اجازه دهند دولت گزینه مطلوب خود برای استانداری را هرچه سریعتر معرفی نماید.

قلم پرس، با تشکیل و تکمیل کابینه دولت سیزدهم و اعلام اولویت گشایش اقتصادی و تامین معیشت مردم توسط دکتر رئیسی و نیز شروع بکار وزیران بلافاصله پس از اخذ رای اعتماد بارقه های امید به اصلاح وضع موجود در جامعه افزایش یافته است.

بدیهی است کار جهادی و دانش محور در استانی مانند آذربایجان شرقی که از قطب های اقتصادی کشور محسوب می شود، می تواند با وجود فردی جوان، نواندیش، جهادی و هماهنگ با دولت نوید بخش روزهای خوش برای استان باشد.

واقعیت این است که دیگر فرصت اشتباه تمام شده است و باید شتاب عقب ماندگی ها را جبران نمود. باید مانند رئیس جمهور به جوانان اندیشمند میدان داده شود و قطب اقتصادی کشور را به دوران شکوه بازگرداند.

بنابراین باید نمایندگان و کنشگران اقتصادی اجازه دهند دولت گزینه مطلوب خود برای استانداری را هرچه سریعتر معرفی نماید.