به دلیل آلودگی شدید هوا، ادارات تبریز امروز ساعت ۱۳ به کار خود پایان می دهند. به گزارش قلم پرس، بنا بر تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی و به دلیل آلودگی شدید هوا، همه ادارات تبریز از جمله شهرداری تبریز امروز در ساعت ۱۳ به کار خود پایان می دهند.به دلیل آلودگی شدید هوا، ادارات تبریز امروز ساعت ۱۳ به کار خود پایان می دهند.

به گزارش قلم پرس، بنا بر تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی و به دلیل آلودگی شدید هوا، همه ادارات تبریز از جمله شهرداری تبریز امروز در ساعت ۱۳ به کار خود پایان می دهند.