روایت عکاس قلم پرس از خوی پنج روز پس از زلزله - پایگاه خبری قلم پرس