تراکتور و مس کرمان امتیازات را تقسیم کردند - پایگاه خبری قلم پرس