بازدید اصحاب رسانه از واحد تولید و ذخیره محلول معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز - پایگاه خبری قلم پرس