گزارش نوروزی شریعتمداری | ثبت تاریخی رکورد تولید و تحقق سود خالص ۳۲ هزار میلیارد تومانی،مهمترین ویژگی جوانگرایی در شستا
گزارش نوروزی شریعتمداری | ثبت تاریخی رکورد تولید و تحقق سود خالص ۳۲ هزار میلیارد تومانی،مهمترین ویژگی جوانگرایی در شستا

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزرات تعاون،کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری در حساب توییتر نوشت :جوانگرایی خلق می کند.روندسودآوری شستا در ۲سال اخیر و تحقق سود خالص ۳۲۰۰۰میلیارد تومانی دلیلی روشن بر رونق تولید.درسال جهش تولید،۲۳شرکت در شستا رکورد تولیدتاریخ فعالیت‌شان را زدند،۴۲شرکت از متوسط۳سال بالاتر و۳۳شرکت بالاتر ازظرفیت اسمی کارکردند.این مسیر ادامه […]

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزرات تعاون،کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری در حساب توییتر نوشت :جوانگرایی خلق می کند.روندسودآوری شستا در ۲سال اخیر و تحقق سود خالص ۳۲۰۰۰میلیارد تومانی دلیلی روشن بر رونق تولید.درسال جهش تولید،۲۳شرکت در شستا رکورد تولیدتاریخ فعالیت‌شان را زدند،۴۲شرکت از متوسط۳سال بالاتر و۳۳شرکت بالاتر ازظرفیت اسمی کارکردند.این مسیر ادامه دارد

#گزارش_نوروزی