این کارگاه آموزشی با هدف آموزش مهارت های زندگی با تاکید بر خودآگاهی  و تبیین نقش هدف گذاری در زندگی و چالش های پیش روی عدم هدف گزینی صحیح و با تدریس دکتر اکبرزاده، کارشناس ارشد مشاوره و رئیس مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان برگزار شد.   مهم ترین مباحث مطرح شده در این […]


این کارگاه آموزشی با هدف آموزش مهارت های زندگی با تاکید بر خودآگاهی  و تبیین نقش هدف گذاری در زندگی و چالش های پیش روی عدم هدف گزینی صحیح و با تدریس دکتر اکبرزاده، کارشناس ارشد مشاوره و رئیس مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان برگزار شد.
 
مهم ترین مباحث مطرح شده در این کارگاه کارگاه آموزشی شامل: «تبیین نقش هدف گزینی در زندگی، آموزش مهارت های زندگی با تاکید بر خودآگاهی، تصمیم گیری بهتر، پیدا کردن راه حل درست برای مشکلات، هدف گزینی صحیح و ارائه راهنمای کامل هدف گزینی و تکنیک های حرفه ای برنامه ریزی و هدف گذاری» بود.
 
یادآور می شود ادامه این کارگاه های آموزشی در راستای آگاهی بخشی به خانواده های کارکنان استانداری در هفته های آتی برگزار خواهد شد.