چاپ کتاب جدید《فقه، سیاست، حکومت》
چاپ کتاب جدید《فقه، سیاست، حکومت》

کتاب جدید《فقه، سیاست، حکومت》 چاپ شد.

به گزارش قلم پرس، دکتر علی دارابی معاون امور استان های صدا و سیما و نویسنده و پژوهشگر در پیج شخصی‌اش نوشت: 《فقه، سیاست، حکومت》، عنوان کتاب جدید من و دوست فاضلم دکتر مسعود مطلبی درباره «فقه سیاسی» است.

او در ادامه نوشته است: درباره “فقه سیاسی” آثار و تالیفات متعددی در این سالها نوشته شده است.
“کتاب فقه، سیاست و حکومت” چند ویژگی و امتیاز دارد: کتاب درس دانشگاهی است و با زبان دانشجویان و نسل جوان نوشته شده است.

پاسخ به شبهات و پرسش ها در زمینه “ولایت فقیه”، یکی از فصول اصلی کتاب است. سوالات مهمی چون “انتخاب یا انتصاب ولی فقیه، زمان دار و مدت دار بودن دوره رهبری، حق و نحوه اعتراض و انتقاد به رهبری، …» از جمله این پرسش هاست.

کتاب در ۷ فصل “کلیات و مفاهیم فقه”، تاریخچه فقه و اجتهاد شیعی، مکتب ها و مدرسه های فقهی، چیستی و چرایی فقه سیاسی، و فقه حکومتی، نظریه ولایت فقیه، شبهه شناسی ولایت فقیه و ۴ ضمیمه “واژگان و اصطلاحات فقهی” فرق ، مکاتب و سلسله های مذهبی- سیاسی، مفاخر و نام آوران حوزه مطالعات فقهی و گاه شمار فقه ، سیاست و حکومت تدوین شده است. کار مهمی که در گاه شمار صورت گرفته است و برای نخستین بار می باشد یک نمودار زمانی و خطی از عصر نبوت تاکنون و مکاتب و اعصار فقهی و مهمترین سخنگویان و فقهاء هر دوره را همراه با حکومت های وقت آمده است.

درباره «ولایت فقیه» سه نظریه وجود دارد:
برخی آن را «انتصابی» و از ناحیه امام معصوم می دانند و این دسته همه اختیارات که امام معصوم (ع) داشته است را برای ولی فقیه قائل هستند.
دسته دوم ولایت فقیه را امری «انتخابی» و از ناحیه رأی مردم می دانند. حدود و اختیارات، زمان و مدت و نحوه انتخاب و عزل را قانون بر پایه آراء مردم تعیین می کند.
دسته سوم اختیارات بسیار محدودی برای ولی فقیه قائل هستند و بیشتر آن را در امور حسبیه می دانند.
آراء و گفتمان این سه نظریه و فقهاء و صاحب نظران هر یک را به تفصیل در کتاب مورد اشاره قرار داده ایم.

کتاب بیش از ۳۰ جدول و نمودار دارد که برای دسته بندی کردن مطالب انتقال پیام به مخاطب کمک شایانی می کند.
برای پژوهش و تدوین کتاب ۵ سال فرصتی بود که برای این اثر صرف شده است. امید آنکه مورد قبول محققان، پژوهشگران و صاحبنظران و استادان قرار گیرد و با نقد و راهنمایی نویسندگان را در چاپ های بعدی کتاب یاری فرمایند.
از دکتر حسن فارسی معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران که زمینه چاپ و انتشار کتاب را فراهم نمودند و از استاد فاضل و گرانقدر جناب دکتر محسن اسماعیلی؛ استاد دانشگاه تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری که با دیباچه وزین و ارزنده نویسندگان را مور لطف قرار دادند صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.