شهردار تبریز گفت: حداکثر زمان صدور پروانه ساختمانی دو هفته است و چنانچه درخواست متقاضی مازاد بر ضوابط مورد نیاز باشد، حداکثر در مدت سه ماه این مجوز صادر می‌شود.
شهردار تبریز گفت: حداکثر زمان صدور پروانه ساختمانی دو هفته است و چنانچه درخواست متقاضی مازاد بر ضوابط مورد نیاز باشد، حداکثر در مدت سه ماه این مجوز صادر می‌شود.