سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز صادره از هیئت مدیره سازمان به شماره ۵۸۹۸/۷۷ مورخه۱۴۰۰/۰۹/۰۴تعداد دو باب واحد تجاری واقع در خیابان تربیت غربی طبقه زیر زمین پاساژ ارادت و پارکینگ پایدار واقع در میدان ستارخان (یکه دکان) را از طریق مزایده عمومی […]

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز صادره از هیئت مدیره سازمان به شماره ۵۸۹۸/۷۷ مورخه۱۴۰۰/۰۹/۰۴تعداد دو باب واحد تجاری واقع در خیابان تربیت غربی طبقه زیر زمین پاساژ ارادت و پارکینگ پایدار واقع در میدان ستارخان (یکه دکان) را از طریق مزایده عمومی و به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.

ردیف

کاربری

شماره

مساحت

قیمت پایه (ریال)

قیمت کل پایه (ریال)

سپرده شرکت در مزایده  (ریال)

۱

تجاری

B ۱۱

۲۴/۶۹

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۷/۴۰۷/۰۰۰/۰۰۰

۳۷۰/۳۵۰/۰۰۰

۲

تجاری

۱۵B

۲۳/۲۹

۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰

۵/۸۲۲/۵۰۰/۰۰۰

۲۹۱/۱۲۵/۰۰۰

۳

پارکینگ

۴۶ جایگاه

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰هر جایگاه

۱۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۱- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل ۵% ارزش کل ملک بوده که به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد، واریز به حساب شماره ۱۰۰۶۶۱۴۸۹۴سازمان میباشد.

۲- فروش واحدهای تجاری به صورت سرقفلی خواهد بود.

۳- مهلت خرید اسناد مزایده از روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ تا ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ از سامانه ستاد می باشد.

۴- مهلت بارگذاری اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ تا ساعت ۱۱روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ می باشد. سپرده شرکت در مزایده به صورت حضوری تا ساعت ۱۳روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ به امور قراردادهای سازمان واقع در میدان دانشسرا پارکینگ طبقاتی سهند طبقه سوم تحویل نمایند.

۵- بازگشایی پیشنهادهای واصله روز یکشنبه مورخه ۰۳ / ۱۱ / ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۰در محل اتاق جلسه سازمان در بستر سامانه ستاد خواهد بود.

۶- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده در مهلت مقرر(هفت روز) حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۷- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

۸- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده مندرج می باشد.

تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ 

            محمدحسین اسحقی

                مدیر عامل سازمان