نماهنگ| «حیدر بابایه سلام» استاد شهریارنماهنگ| «حیدر بابایه سلام» استاد شهریار