شهرداری منطقه ۳ تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال ۱۴۰۱ از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به پیمانکاران دارای صلاحیت و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. به گزارش قلم پرس، از شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت میشود، با […]شهرداری منطقه ۳ تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال ۱۴۰۱ از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به پیمانکاران دارای صلاحیت و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش قلم پرس، از شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت میشود، با رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی، از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir مراجعه نمایند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد. ضمنا مناقصه گرانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند. سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا به صورت فیش بانکی به حساب شماره ۱۰۰۱۳۲۵۸۴۳ نزد بانک شهر به نام شهرداری منطقه ۳ تبریز واریز گردد.