فیلم/ گامی مهم برای احیای نگین فیروزه‌ای آذربایجان / روزشمار برای افتتاح طرح انتقال فاضلاب تصفیه شده تبریز به دریاچه ارومیه
فیلم/ گامی مهم برای احیای نگین فیروزه‌ای آذربایجان / روزشمار برای افتتاح طرح انتقال فاضلاب تصفیه شده تبریز به دریاچه ارومیه

فیلم/ گامی مهم برای احیای نگین فیروزه‌ای آذربایجان / روزشمار برای افتتاح طرح انتقال فاضلاب تصفیه شده تبریز به دریاچه ارومیهفیلم/ گامی مهم برای احیای نگین فیروزه‌ای آذربایجان / روزشمار برای افتتاح طرح انتقال فاضلاب تصفیه شده تبریز به دریاچه ارومیه