فیلم| طراحی و ساخت نخستین وینج مکانیکی تراکتور دنیا در تراکتورسازی تبریز
فیلم| طراحی و ساخت نخستین وینج مکانیکی تراکتور دنیا در تراکتورسازی تبریز

فیلم| طراحی و ساخت نخستین وینج مکانیکی تراکتور دنیا در تراکتورسازی تبریزفیلم| طراحی و ساخت نخستین وینج مکانیکی تراکتور دنیا در تراکتورسازی تبریز