فیلم/ طراحی و ساخت نخستین وینج مکانیکی تراکتور دنیا در تراکتورسازی تبریز
فیلم/ طراحی و ساخت نخستین وینج مکانیکی تراکتور دنیا در تراکتورسازی تبریز

فیلم/ طراحی و ساخت نخستین وینج مکانیکی تراکتور دنیا در تراکتورسازی تبریزفیلم/ طراحی و ساخت نخستین وینج مکانیکی تراکتور دنیا در تراکتورسازی تبریز