فیلم|  بازگشت زندگی به تالاب بین المللی قوریگل/ پذیرایی از ۹۲ گونه پرنده به ویژه  اردک‌های سر سفید
فیلم|  بازگشت زندگی به تالاب بین المللی قوریگل/ پذیرایی از ۹۲ گونه پرنده به ویژه  اردک‌های سر سفید

فیلم| بازگشت زندگی به تالاب بین المللی قوریگل/ پذیرایی از ۹۲ گونه پرنده به ویژه اردک‌های سر سفیدفیلم| بازگشت زندگی به تالاب بین المللی قوریگل/ پذیرایی از ۹۲ گونه پرنده به ویژه اردک‌های سر سفید