فیلم|بازدید سرزده  استاندار آذربایجان‌شرقی از انبارها و  فروشگاه‌های کالاهای اساسی
فیلم|بازدید سرزده  استاندار آذربایجان‌شرقی از انبارها و  فروشگاه‌های کالاهای اساسی

فیلم|بازدید سرزده استاندار آذربایجان‌شرقی از انبارها و فروشگاه‌های کالاهای اساسیفیلم|بازدید سرزده استاندار آذربایجان‌شرقی از انبارها و فروشگاه‌های کالاهای اساسی