فیلم|از ارز۴۲۰۰ تومانی وحکایتِ مش قربانعلی تا ورود رئیسی به قضیه ماشین‌سازی تبریز
فیلم|از ارز۴۲۰۰ تومانی وحکایتِ مش قربانعلی تا ورود رئیسی به قضیه ماشین‌سازی تبریز

فیلم|از ارز۴۲۰۰ تومانی وحکایتِ مش قربانعلی تا ورود رئیسی به قضیه ماشین‌سازی تبریزفیلم|از ارز۴۲۰۰ تومانی وحکایتِ مش قربانعلی تا ورود رئیسی به قضیه ماشین‌سازی تبریز