همزمان با فرا رسیدن ماه پر خیر و برکت رمضان، شهرداری منطقه ۹ اقدام به فضاسازی سطح این منطقه کرده است. به گزارش قلم پرس، همزمان با فرا رسیدن ماه میهمانی خدا شهرداری منطقه اقدام به فضاسازی در سطح منطقه کرده است.همزمان با فرا رسیدن ماه پر خیر و برکت رمضان، شهرداری منطقه ۹ اقدام به فضاسازی سطح این منطقه کرده است.

به گزارش قلم پرس، همزمان با فرا رسیدن ماه میهمانی خدا شهرداری منطقه اقدام به فضاسازی در سطح منطقه کرده است.