امروز شهردار تبریز با صدور احکامی جداگانه شهرداران جدید مناطق ۱، ۲، ۳، ۵، ۷ و ۱۰ تبریز را منصوب کرد. به گزارش قلم پرس، مهدی یوسفی، معاون هماهگی امور مناطق شهرداری تبریز امروز از سوی یعقوب هوشیار، شهردار تبریز ماموریت یافت تا با حضور در شهرداری های ۶منطقه، احکام شهرداران جدید را ابلاغ کند.امروز شهردار تبریز با صدور احکامی جداگانه شهرداران جدید مناطق ۱، ۲، ۳، ۵، ۷ و ۱۰ تبریز را منصوب کرد.

به گزارش قلم پرس، مهدی یوسفی، معاون هماهگی امور مناطق شهرداری تبریز امروز از سوی یعقوب هوشیار، شهردار تبریز ماموریت یافت تا با حضور در شهرداری های ۶منطقه، احکام شهرداران جدید را ابلاغ کند.