شهدا مظهر قدرت ایران اسلامی هستند + گزارش تصویری
شهدا مظهر قدرت ایران اسلامی هستند + گزارش تصویری

در عصری که دشمنان اسلام به دنبال شکست ایران اسلامی هستند، امنیت این مرز و بوم را مدیون شهدا هستیم، شهدا مظهر قدرت ایران اسلامی هستند   عکس: بیژن شیخ علیزاده

در عصری که دشمنان اسلام به دنبال شکست ایران اسلامی هستند، امنیت این مرز و بوم را مدیون شهدا هستیم، شهدا مظهر قدرت ایران اسلامی هستند

 

عکس: بیژن شیخ علیزاده