قائم‌مقام ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان‌ شرقی شناسنامه‌دار کردن واحدهای اقامتی غیرمجاز را راه برون‌رفت از وقوع جرائم گردشگری عنوان کرد.


قائم‌مقام ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان‌ شرقی شناسنامه‌دار کردن واحدهای اقامتی غیرمجاز را راه برون‌رفت از وقوع جرائم گردشگری عنوان کرد.