سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی
سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی

سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقیسفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی