طرح ضربتی نگهداشت شهری در شهرداری منطقه ۹ تبریز استمرار دارد. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ گفت: در ادامه اقدامات خدماتی شهرداری منطقه ۹، باکس‌های زباله در سطح حوزه استحفاظی ساماندهی می‌شود.طرح ضربتی نگهداشت شهری در شهرداری منطقه ۹ تبریز استمرار دارد.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ گفت: در ادامه اقدامات خدماتی شهرداری منطقه ۹، باکس‌های زباله در سطح حوزه استحفاظی ساماندهی می‌شود.