راهکارهای علمی برای مدیریت مهاجرت/ مشارکت نخبگان برای عبور از چالش‌های مهاجرفرستی استان
راهکارهای علمی برای مدیریت مهاجرت/ مشارکت نخبگان برای عبور از چالش‌های مهاجرفرستی استان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی جزو استان‌های مهاجرفرست به سایر نقاط کشور است، افزود: انتظار داریم با بررسی جامعه نخبگان و اساتید دانشگاه، راهبردهای علمی و عملی در جهت حل این مسأله ارائه کنیم. تراب محمدی در سی ودومین نشست هیأت اندیشه‌ورز استان در دانشگاه تبریز، […]


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی جزو استان‌های مهاجرفرست به سایر نقاط کشور است، افزود: انتظار داریم با بررسی جامعه نخبگان و اساتید دانشگاه، راهبردهای علمی و عملی در جهت حل این مسأله ارائه کنیم.

تراب محمدی در سی ودومین نشست هیأت اندیشه‌ورز استان در دانشگاه تبریز، با اشاره به سند تحول دولت مردمی، گفت: این سند در راستای تحقق وضع مطلوب ترسیم شده است و بر اساس چهار رکن عدالت‌محوری و فسادستیزی، میدان‌داری مردم با پشتیبانی از جوانان، اتکا به دانش و خیزش علمی با هدف تولید ثروت و خانواده‌مداری، حرکت تحولی خود را در حوزه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی آغاز  کرده است.
 
محمدی با مهم خواندن سند سیاستی مدیریت مهاجرت داخلی کشور و استان، افزود: تدوین سند سیاستی مدیریت مهاجرت داخلی در کشور با هدف توسعه یک چارچوب سیاستی و راهبرد مشترک و هماهنگ به منظور مدیریت و ساماندهی چالش‌های مربوط به مهاجرت‌های داخلی در سطح کشور ابلاغ شده است.
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در ادامه با تاکید بر اهمیت و ضرورت سیاست‌گذاری هوشمندانه در امر خطیر مهاجرت در کشور و استان و اتخاذ شیوه صحیح جهت مواجهه منطقی با آن، افزود: جامعه نخبگان استان در قالب هیأت اندیشه‌ورز لازم است با کارسازی درست و اتخاذ سیاست‌های راهبردی و اجرایی و مسئله‌کاوی دقیق و ارائه سازوکارهای مورد لزوم و متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی استان، نسبت به تهیه و تدوین برش استانی سند سیاستی مدیریت مهاجرت داخلی استان اقدام کنند.
 
در این نشست تعدادی از مسئولان و اساتید حاضر به بیان نکات و پیشنهادهای خود در خصوص موضوع نشست پرداختند.